پشتیبانی سایت

Plan 1 - support

امنیت سایت
سئو اوليه
بروز رسانی افزونه ها

Plan 2 - support

تغییر محتوای ابتدایی
امنیت سایت
بروز رسانی افزونه ها
سئو ابتدایی

Supporter 3

مطلب گذاری
امنیت سایت
بروز رسانی افزونه ها
و ویرایشات
حداقل 40 کار در سال

پشتیبانی یکباره

مطلب گذاری
امنیت سایت
بروز رسانی افزونه ها
و ویرایشات
1 بار پشتیبانی

دریافت ای نماد الکترونیکی