ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.com
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
.org
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
.net
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
.info
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
.us
40,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.in
19,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
.biz
61,000 تومان
1 سال
61,000 تومان
1 سال
61,000 تومان
1 سال
.tel
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.asia
41,500 تومان
1 سال
41,500 تومان
1 سال
41,500 تومان
1 سال
.ws
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
.tv
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.mn
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.name
33,500 تومان
1 سال
33,500 تومان
1 سال
33,500 تومان
1 سال
.ru
55,500 تومان
1 سال
55,500 تومان
1 سال
55,500 تومان
1 سال
.pro
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.eu
331,127 تومان
1 سال
331,127 تومان
1 سال
331,127 تومان
1 سال
.co.uk
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.de
40,500 تومان
1 سال
40,500 تومان
1 سال
40,500 تومان
1 سال
.es
42,500 تومان
1 سال
42,500 تومان
1 سال
42,500 تومان
1 سال
.co
2,700,000 تومان
1 سال
2,700,000 تومان
1 سال
2,700,000 تومان
1 سال
.cc
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.ca
97,500 تومان
1 سال
97,500 تومان
1 سال
97,500 تومان
1 سال
.me
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.sch.ir
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
.bz
N/A
N/A
N/A
.co.ir
5,800 تومان
1 سال
5,800 تومان
1 سال
5,800 تومان
1 سال
.ac.ir
5,800 تومان
1 سال
5,800 تومان
1 سال
5,800 تومان
1 سال
.gov.ir
5,800 تومان
1 سال
5,800 تومان
1 سال
5,800 تومان
1 سال
.id.ir
5,800 تومان
1 سال
5,800 تومان
1 سال
5,800 تومان
1 سال
.net.ir
5,800 تومان
1 سال
5,800 تومان
1 سال
5,800 تومان
1 سال
.org.ir
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
.com.co
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.men
N/A
N/A
N/A
.pw
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.xxx
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.xyz
10,000 تومان
1 سال
10,000 تومان
1 سال
10,000 تومان
1 سال
.co.net
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.net.in
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.net.nz
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
.co.in
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.co.nz
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
.ae
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.am
365,000 تومان
1 سال
0 تومان
1 سال
0 تومان
1 سال
.at
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.ch
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.cn
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.fr
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.gg
865,000 تومان
1 سال
865,000 تومان
1 سال
865,000 تومان
1 سال
.it
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.nl
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.academy
128,000 تومان
1 سال
128 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
.agency
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.audio
61,000 تومان
1 سال
61,000 تومان
1 سال
61,000 تومان
1 سال
.brand
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال
.blog
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
.business
83,000 تومان
1 سال
83,000 تومان
1 سال
83,000 تومان
1 سال
.bike
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
.bid
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.bar
321,000 تومان
1 سال
321,000 تومان
1 سال
321,000 تومان
1 سال
.camera
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.center
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.cafe
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.click
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.chat
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.cloud
94,000 تومان
1 سال
94,000 تومان
1 سال
94,000 تومان
1 سال
.company
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.cool
1,280,000 تومان
1 سال
1,280,000 تومان
1 سال
1,280,000 تومان
1 سال
.dentist
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.design
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.digital
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
.download
20,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
.email
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.family
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.fitness
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.football
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.gallery
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.help
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.host
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال
.hosting
940,000 تومان
1 سال
940,000 تومان
1 سال
940,000 تومان
1 سال
.link
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.live
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال
.market
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.mobi
30,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.mom
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.online
162,000 تومان
1 سال
162,000 تومان
1 سال
162,000 تومان
1 سال
.news
94,000 تومان
1 سال
94,000 تومان
1 سال
94,000 تومان
1 سال
.press
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
.rocks
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.run
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.social
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
.shop
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
.site
131,000 تومان
1 سال
131,000 تومان
1 سال
131,000 تومان
1 سال
.website
94,000 تومان
1 سال
94,000 تومان
1 سال
94,000 تومان
1 سال
.wiki
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.work
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.travel
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود