کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Supporter - مطلب گذاری
امنیت سایت
بروز رسانی افزونه ها
و ویرایشات

حداقل 10 کار در سال

supporter 2 - مطلب گذاری
امنیت سایت
بروز رسانی افزونه ها
و ویرایشات

حداقل 20 کار در سال

Supporter 3 - مطلب گذاری
امنیت سایت
بروز رسانی افزونه ها
و ویرایشات

حداقل 40 کار در سال

پشتیبانی یکباره - مطلب گذاری
امنیت سایت
بروز رسانی افزونه ها
و ویرایشات

1 بار پشتیبانی

دریافت ای نماد الکترونیکی -

300,000 تومان به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (75.101.173.236) وارد شده است.